NBF Rogalands innspill til kommuneplan for Sandnes

Norsk bibliotekforening i Rogaland har gått gjennom den delen av Kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 som omhandler Kultur og Næring.

Til vår store overraskelse står det ingenting om Sandnes bibliotek i planen. Ordet ”bibliotek” er totalt fraværende.

I gjeldende kommuneplan (2011 – 2025) er biblioteket nevnt i flere ulike sammenhenger:

”Utvikle biblioteket inkl. filialene i Sandnes til å ha tilbud for alle

Legge til rette for at automater for selvbetjening i banker/minibanker, bibliotek, kino, bussterminaler, skal kunne benyttes av alle

Legge til rette for at eldre får tilgang til informasjon gjennom opplæring i bruk av nye media og gjennom informasjon på offentlige steder som bibliotek, frivillighetssentral, servicekontor mv.

Gjennom partnerskapsavtaler med frivilligsektor utvikles blant annet; treningskontakter, praktisk botrening, turgrupper, biblioteksgrupper og samarbeid med næringslivet om arbeidstrening”

Folkebibliotek er en lovpålagt kommunal tjeneste. I tillegg ble det i revisjon av loven som trådde i kraft 1.1.2014 gitt et utvidet mandat til folkebibliotekene, en utvidelse de aller fleste ønsket velkommen og som gjør bibliotekene i enda større grad til en viktig del av det demokratiske, åpne sivile samfunn. Bibliotekene skal nå også være en møteplass og arena for debatt. Dette er den nye formålsparagrafen :

”§ 1.Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.”

I fjor kom utredningen NOU 2013 : 4 ”Kulturutredningen 2014” (Enger-utvalget)med sin rapport om Kulturløftet. Der slås det fast at bl.a. folkebibliotek og kulturskolene er taperne  i budsjettkampen:

”Utvalget viser til omtalen av folkebibliotekene i kapittel 12 og gjentar sin bekymring for konsekvensene av at folkebibliotekene er den lokale budsjettaperen i tiden etter 2005. Bibliotekene er en unik lokal kulturarena fordi de med sin lave tilgjengelighetsterskel er et samlingssted for bredde og dybde i de fleste kulturpolitiske betydninger. De er værested for den som søker opplysning og informasjon, de er kunnskaps- og opplevelsesreservoarer for lesere, utforskere og debattanter, de er formidlingssted for forfattere, oversettere og i økende grad for andre kulturutøvere. Utvalget oppfatter at bibliotekfeltet i hovedsak har to strategiske hovedutfordringer.

For det første er bibliotekene åpenbart systematisk underfinansiert og nedprioritert. Utvalget oppfatter situasjonen som bekymringsvekkende, gitt den kjerneoppgaven folkebibliotekene har som kulturell og kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler for hele befolkningen.”

Utvalget mener derfor at det nå må satses på bibliotekene både fra kommunalt og statlig hold. Nå bør en satse på det utvalget kaller ”den kulturelle grunnmuren”.

Sandnes bibliotek den mest besøkte kulturinstitusjonen  i Sandnes kommune. Likevel har både besøk og utlån gått jevnt nedover de siste 10 årene, en nedgang som speiler tilsvarende eller enda større nedgang i budsjettene til innkjøp og aktiviteter. Sammenlignet med andre større kommuner ligger Sandnes svært lavt i kroner brukt pr innbygger, og tilsvarende lavt for besøk og utlån.

  Sandnes Kristiansand Bærum Tromsø
Befolkning 71 900 85 983 118 588 71 590
Driftutgifter pr. innbygger 153,14 258,35 278,24 241,73
Utlån 259 729 500 389 682 403 375 515
Besøk 217 934 530 476 558 384 545 087
Årsverk 16,2 33 48,5 25

 

Biblioteket hadde også over 100 arrangement for barn og voksne med  over 2500 deltakere i 2013.

Sandnes er en kommune i sterk vekst, og biblioteket er et viktig  lavterskel  (faktisk nokså terskelløst)kulturtilbud for alle. Det er dessuten en av de viktigste integreringsarenaene i kommunene. Mange asylsøkere og innvandrere er flittige brukere av bibliotekene – det er faktisk en av de få kulturarenaer de aktivt oppsøker selv  der de også møter norsk kultur og språk.

Forskning viser at for hver skattekrone investert i bibliotek, så får innbyggerne det firedobbelt tilbake.

Vi håper at utelatelsen av bibliotek i forslag til kommuneplan for 2015 – 2030 skyldes en glipp, og at det vil bli nedfelt i den endelige  planen at det skal satses aktivt og offensivt på bibliotek de neste årene. Vi er sikre på at Sandnes bibliotek mer enn gjerne bidrar med nødvendig bakgrunnsinformasjon og innspill til satsingsområder.
Med vennlig hilsen

 

Kristine Abelsnes, leder Norsk bibliotekforening i Rogaland